Frågor och svar om Solängskolan

Hur ser Solängskolans meritvärde (betyg) ut? 

Niondeklassare på Solängskolan presterar de flesta år som rikssnittet och ligger därmed över det förväntade snittvärde som Skolverket räknat ut för vår skola (SALSA). De två senaste åren har vårt meritvärde legat på 262 poäng (2021) och 213 poäng (2022). Rikssnittet ligger runt 230. På den lokala kommunala skolan var siffrorna 211 poäng (2021) och 190 poäng (2022). 

I klass 9 hade 85% av våra elever godkända betyg i samtliga ämnen våren 2022. Motsvarande siffra för elever på den lokala kommunala skolan var samma år 53%. (Källa: Skolverket SALSA)

Är elever och föräldrar nöjda med Solängskolan

Inte alla, men många är mycket nöjda - så många att Solängs elever rankats till tredje mest nöjda i hela Sverige!

Våren 2024 presenterade Skolinspektionen sin elevhälsoenkät som elever i klass 5 och 8 i hela landet fyller i varje år. Enkäten innehöll frågor om hur bra lärarna förklarar, stimulans, stöd, trygghet, studiero, elevhälsas tillgänglighet med mera. Den sista frågan handlade om hur nöjda våra elever överlag är med skolan. 

Solängs åttondeklassare uppgav ett snittvärde på 8,2. (Snittvärdet i landet är 5,8.) Endast två skolor i landet fick högre poäng och vi fick en delad tredjeplats med fyra andra skolor. 

Tyvärr var våra elever i klass 5 för få för att redovisas.

Skolans föräldrar gav oss ett snitt på 8,3 på samma fråga. 

Sätter Solängskolan glädjebetyg? 

Skolverkets statistik  pekar på att vi inte sätter glädjebetyg. Där jämförs bland annat hur mycket vår betygsättning skiljer sig från resultaten på de nationella proven. Procentsatsen nedan visar hur många slutbetyg som var högre än resultatet på det nationella provet våren 2022. Solängskolan ligger klart närmare resultaten från de nationella proven.

Svenska: Solängskolan 27%, lokalt kommunalt högstadie 32%, hela Sverige 35%

Engelska: Solängskolan 0%, lokalt kommunalt högstadie 22%, hela Sverige 10%

Matematik: Solängskolan 10%, lokalt kommunalt högstadie 52%, hela Sverige 35%

(Källa: Skolverket)

Gör Solängskolan ekonomiska vinstuttag, såsom många andra friskolor? 

Nej, det finns inga ekonomiska vinstuttag på Solängskolan. Skolan ägs av en lokal skolförening och hela skolpengen används till elevernas skolgång. 

Är det bara kristna som går på Solängskolan? 

Nej. Vi delar inte upp elever i kristna och icke-kristna. På skolan finns en stor blandning med elever från både sekulära och troende hem. Dessutom söker sig familjer från olika religioner till Solängskolan för att de känner sig trygga med att religionstillhörighet bemöts med respekt och förståelse hos oss. 

Vad innebär det att Solängskolan har en kristen värdegrund? 

Det innebär att vi vill visa upp och berätta om Bibeln och den kristna tron som format Sverige i över 1000 år. Detta gör vi inom de ramar som skollagen föreskriver och kallar för “konfessionella inslag i utbildningen” (dvs. skolans kultur och yttre ram). Ett tydligt exempel är att varje dag börjar med en kort andakt. Skollagen kräver att undervisningen i schemalagda skolämnen är fria från konfessionella inslag. Det ska ske med ett vetenskapligt och allsidigt förhållningssätt och vara lika på alla skolor i Sverige. För oss är det oerhört viktigt att ingen elev känner sig tvingad att dela våra kristna värderingar. Mer om detta och elevers valmöjlighet till att delta i konfessionella inslag finns i skolans förväntansdokument. 

Kan man välja bort de kristna delarna?

Skollagen säger att de konfessionella (religiösa) inslagen på en friskolan ska vara frivilliga.  Därför kan en elev antingen välja att delta passivt i dessa inslag, alltså vara med vid t.ex. morgonsamlingen men välja att titta ut genom fönstret och drömma sig bort. 

Ett annat sätt är att vid början av terminen anmäla sig till att ingå i en annan gruppaktivitet. Enligt lag ska denna aktivietet innehålla motsvarande innehåll men utan den konfessionella biten. Det kan innebära att man fördjupar sig i FN:s barnkonvention, läroplanens inledande kapitel om värdegrund eller läser poesi. 

Alternativet att helt utebli betraktas som ogiltig frånvaro. 

Lyckas Solängskolan med elever som inte fungerar på andra skolor? 

Ibland, men långt ifrån alltid. Det finns elever med särskilda behov och NPF-diagnos som har en fungerande skolgång hos oss men det finns också motsatsen där Solängskolan inte lyckas. Solängskolan har inga extra resurser eller tilläggsbelopp för att hantera elever som egentligen behöver en specialskola eller egen assistent. Som liten skola har vi begränsningar som till exempel innebär att vi inte har särskild undervisningsgrupp och att specialpedagog bara finns på skolan vissa dagar i veckan. 

Finns det elever med olika nationaliteter på Solängskolan?

Ja, vi har elever med olika nationaliteter. Andelen nyanlända invandrare är dock lägre än i de kommunala skolorna. Det beror på att nyanlända automatiskt skrivs in i den kommunala skolan och sedan kommer de till oss först när familjerna själva gjort ett aktivt val. 

Ökar antalet elever på skolan? 

De senaste åren har tillströmningen varit mycket stor och idag har vi 40 barn på förskolan och drygt 140 elever i klass F-9. Därmed har vi i princip nått våra lokalers maxtak och har därför börjat arbeta mad arkitekt för en utbyggnad men ännu inte fattat slutgiltigt beslut. Å ena sidan vill vi växa och ge många fler elever den trygga skolgång vi blivit kända för att erbjuda, å andra sidan vill vi värna det småskaliga och inte bli en skola där man försvinner i mängden.

Hur stora klasser har ni? 

Våra klasser kan vara mellan 17 och 24 elever. Antalet kan variera utifrån efterfrågan, klassrumsstorlek och att vi i vissa klasser måste vara färre för att garantera en god skolgång. Vi vill inte vara en skola som maximerar klasser utan ser till individers behov. 

Har ni behöriga lärare? 

Ja, i de flesta ämnen. I de lägre årskurserna är alla behöriga. I praktiska ämnen har vi några lärare som saknar formell lärarutbildning men som har jobbat på skolan i över tio år och leder undervisningen på ett mycket professionellt och uppskattat sätt. Vi har också lärare med utländsk lärarutbildning. När en behörig lärare blir föräldraledig eller sjuk tvingas vi ofta ersätta den med en icke-behörig lärare. På sikt hoppas vi kunna höja andelen behöriga och har därför några lärare som läser in sin behörighet. Oavsett behörighet är våra lärare erkända som skickliga pedagoger som kan sitt ämne, bygger goda relationer och hjälper eleverna att nå långt i sin kunskapsinhämtning. 

Har ni bra mat på skolan? 

Ja. Maten lagas i vårt egna kök och är mycket uppskattad. Bra mat i lugn miljö betyder mycket för trivsel och studieresultat. 

Hur gör man för att börja på Solängskolan? 

Ansök om plats direkt via hemsidan. Uppge dina kontaktuppgifter så ringer rektor Daniel Engelbrekt upp i närtid och bjuder in er till ett besök på Solängskolan. Vid besöket får ni information om skolan/förskolan och vi delar ut den formella ansökningsblanketten. Ditt barn blir erbjuden plats eller ställs i kö till respektive grupp/klass när ansökningsblanketten är inlämnad på skolan.

Finns det lediga platser på Solängskolan? 

Några klasser har lediga platser och till andra klasser får man ställa sig i kö. 

Hur fungerar kösystemet? 

Det datum ansökan kommer in till skolan ställs eleven i kö. Om man har syskon som redan går i skolan får man förtur. Närhetsprincipen (geografisk närhet) som finns i kommunala skolor gäller inte oss. 

Finns det skolskjuts? 

Högstadieelever får efter ansökan busskort av kommunen om de bor mer än 5 kilometer från närmaste högstadieskola. Elever i klass F-6 erbjuds inte skolskjuts av kommunen. 

Hur tar sig elever till Solängskolan?

Det finns bra cykelvägar i anslutning till skolan. Därför är det många elever som cyklar eller går till skolan och får därmed en utmärkt start på dagen med fysisk aktivitet. Man kan också ta sig med buss 521 och hoppa av vid hållplatsen "Västra spång" och gå genom tunneln, 250 meter till skolan. Vid skolan finns också bra bilparkering för av och på-stigning på ett säkert sätt.

Finns det elever från andra kommuner?

Vi har flera elever som prioriterar Solängskolan framför den skola som de har närmast. De kommer från Ängelholms, Perstorps, Markaryds och Hässleholms kommuner. 

Finns det drogmissbruk?

Drogmissbruk är att ökande problem i Örkelljunga men inte påtaglig på Solängskolan. Vårt strategiska läge är en stor fördel för oss och en avskärmning från droghandel i centrum. På skolan har vi rätt att visitera elevskåp och kan ta in polisens hundpatrull. Vid behov av visitation av kläder och väskor begär vi föräldrars närvaro. Vid minsta misstanke kopplar vi in polis och följer vår drogpolicys åtgärdsprogram. Samarbetet med hemmet är förutsättningen för att hjälpa en ungdom till ett sundare liv.

Varför har ni så korta skoldagar?

Vi har inte håltimmar i schemat. Det gör att högstadiets skoldagen slutar kl. 14.30 fyra dagar i veckan. I yngre årskurser slutar man tidigare. 

Hur gör ni med mobiltelefon?

Vi ser stora vinster i både kunskaper och gemenskap när mobiltelefonerna inte är med. Därför samlar vi in alla mobiltelefoner på morgonen och lämnar tillbaka dem i slutet av dagen. Elever som inte vill samarbeta kring detta ska inte söka sig till Solängskolan. Det är vårdnadshavares ansvar att samarbeta med skolan och inte betala mobilräkningar om regeln inte efterlevs.