Under vårterminen 2017 genomförde Skolinspektionen tillsyn på Solängskolan (förskoleklass, grundskola och fritidshem). Nedan följer utdrag ur beslutet, som kom till skolan under sommaren. Tack till alla er som på olika sätt bidragit till att det blivit så bra!

Med detta i ryggen fortsätter vi att arbeta för att göra skolan ännu bättre.

Skolinspektionens beslut
Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister

Undervisning och lärande
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Kristna skolföreningen i Örkelljunga uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

Extra anpassningar och särskilt stöd
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Kristna skolföreningen i Örkelljunga uppfyller författningarnas krav inom extra anpassningar och särskilt stöd.

Bedömning och betygssättning
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Kristna skolföreningen i Örkelljunga uppfyller författningarnas krav inom bedömning och betygssättning.

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Kristna skolföreningen i Örkelljunga uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Styrning och utveckling av verksamheten
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Kristna skolföreningen i Örkelljunga uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Kristna skolföreningen i Örkelljunga uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna.

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Kristna skolföreningen i Örkelljunga uppfyller författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheten.

Sammanfattande bedömning
Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Solängskolan bedrivs på ett sätt som ger eleverna goda förutsättningar för lärande i en trygg skolmiljö. Skolinspektionen bedömer dock att psykologen inte deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på Solängskolan.